Monthly Archives: May 2018

[WOW] 9999 Ý Tưởng Sáng Tạo Với Dây Thừng Đẹp “Mê Hồn”

Những ý tưởng sáng tạo với dây thừng từ lâu đã được các tổ tiên của chúng ta làm từ thời cổ đại và qua bao ngàn năm lịch sử thì dây thừng vẫn gắn bó với biết bao thế thệ chúng ta. Khi trang trí bằng dây thừng có lợi ích là chi phí […]